Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromjasminum jasminum viaunmadebeds unmadebeds
3831 9087 500
5866 ebd1 500
Reposted fromexistential existential viaphilomath philomath
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viatwice twice
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
9145 a0e1 500
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viahavingdreams havingdreams
6570 2f89 500
"Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
Tęsknię za czymś, co choć na chwilę zajmie moją głowę. Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
5968 2588
4787 14b3 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
4189 78a6 500
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl