Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5403 0944 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viagdziejestola gdziejestola
4454 23b5
Reposted fromravenxrush ravenxrush viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromnokturnal nokturnal viaphilomath philomath
0229 3fba 500
Reposted fromotepienie otepienie viatoniewszystko toniewszystko
2806 1021 500
Reposted frombrumous brumous viatoniewszystko toniewszystko
9335 48a4
5363 a6c5 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
9599 9f68 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
8318 df56
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viagdziejestola gdziejestola
9295 f840 500
Osho "Zdrowie emocjonalne"
Reposted fromlakonika lakonika viahavingdreams havingdreams
2318 d565
Reposted fromdivi divi viahavingdreams havingdreams
7709 a1fe 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viainsanedreamer insanedreamer
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag viainsanedreamer insanedreamer
0140 f440 500

viirgo:

relaxing times, reading art books

Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromtake-care take-care viajointskurwysyn jointskurwysyn
2803 8767
4695 56dc

insolacion:

Pi (1998) A Film By Darren Aronofsky

Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl