Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viahavingdreams havingdreams
5370 ff04 500
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viaiblameyou iblameyou
5014 0ee0
5339 b715
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
9915 ab5a 500

porn4ladies:

M24 🔲 F22

8702 6d5b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaprzemeksic przemeksic
8702 6d5b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaprzemeksic przemeksic
8702 6d5b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaprzemeksic przemeksic
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viaprzemeksic przemeksic
1230 0963
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl